Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Vode ostalo

Zaključak o usvajanju Federalne strategije zaštite okoliša 2022-2032 i Strategije upravljanja vodama Federacije BiH 2022-2032

Službene novine Federacije BiH br. 69/22

Preuzmi

Članovi Upravnog odbora Agencije za vodno područje Jadranskog mora Mostar

Službene novine Federacije BiH 7/20

Preuzmi

Članovi Nadzornog odbora Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo

Službene novine Federacije BiH 51/20

Preuzmi

Članovi Upravnog odbora Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo

Službene novine Federacije BiH 22/21

Preuzmi

Članovi Nadzornog odbora Agencije za vodno područje Jadranskog mora Mostar

Službene novine Federacije BiH 22/21

Preuzmi

Zaključak Vijeća ministara BiH za 2. Izvještaj o provedenim aktivnostima na realizaciji Akcionog plana za zaštitu od poplava i upravljanje rijekama u Bosni i Hercegovini za razdoblje mart 2018. — decembar 2019. godine

Preuzmi

Program aproksimacije propisa Federacije Bosne i Hercegovine sa pravnom stečevinom EU u oblasti okoliša

Preuzmi

Strategija usklađivanja propisa pravnoj stečevini EU u oblasti zaštite okoliša/životne sredine Bosne i Hercegovine – EAS BiH

Preuzmi

Rješenje o proglašenju federalnog operativnog plana za incidentna zagađenja III stepena ugroženosti u Federaciji Bosne i Hercegovine

Službene novine Federacije BiH broj 19/20

Preuzmi

Rješenje o imenovanju interresorne radne komunikacijske grupe na prostoru Federacije BiH

Službene novine Federacije BiH broj 72/20

Preuzmi

Kontakt podaci interresorne radne komunikacijske grupe

Preuzmi

Rješenje o imenovanju interresorne radne ekspertne grupe na prostoru Federacije BiH

Službene novine Federacije BiH broj 72/20

Preuzmi

Kontakt podaci interresorne radne ekspertne grupe

Preuzmi

Rješenje o imenovanju interresorne radne grupe za donošenje odluka na prostoru Federacije BiH

Službene novine Federacije BiH broj 72/20

Preuzmi

Kontakt podaci interresorne radne grupe za donošenje odluka

Buy Now

Izvještaj o provedenim aktivnostima na realizaciji Akcionog plana mart 2018. - decembar 2019.

Preuzmi

Akcioni plan za zaštitu od poplava i upravljanje rijekama u Bosni i Hercegovini 2014. - 2017. godine

Preuzmi

Program sanacije posljedica poplava, erozija i bujica na vodnom području rijeke Save tokom 2014. godine

Preuzmi

ESAP BiH 2030+

Preuzmi

Rješenje o proglašenju zaštićenih područja

Službene novine Federacije BiH br. 84/18

Preuzmi

Instrukcije o izdavanju vodnih akata za radove koji se izvode na sanaciji i održavanju vodotoka

Službene novine Federacije BiH br. 04/11

Preuzmi

Federalni operativni plan obrane od poplava

Službene novine Federacije BiH br. 97/15

Preuzmi