Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Obuka odgovornih lica za promet fitofarmaceutskih sredstava u BiH

VAŽNO – Obuka odgovornih lica za promet fitofarmaceutskih sredstava u BiH

Na osnovu člana 5, stava 3 i člana 6, stava 5 Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH br. 49/04), člana 17, stava 5 Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati pravna i fizička lica za promet fitofarmaceutskim sredstvima (Službeni glasnik BiH br. 51/11 i 79/13 i rješenja Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva br. 03-2-24/2-3074-13/14, kojim se Poljoprivredno-prehrambeni fakultet ovlašćuje da provede obuku odgovornih lica za promet fitofarmaceutskih sredstava na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, pozivamo pravna i fizička lica da se prijave na predmetnu obuku predviđenim obrascem i u predviđenom terminu.

Obuka će biti organizovana u prostorijama Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne 8, Kampus Univerziteta – preko puta autobuske stanice – mapa i u prostorijama oglednog poligona Butmir, ulica Butmirska cesta 97 – mapa

U pogledu termina održavanja obuke nudimo dvije opcije gdje u prijavnom obrascu treba odabrati jednu. Po zaključenju prijava, obuku provodimo po opciji koja bude imala više prijavljenih o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Opcija I – Nastava u kontinuitetu: 1-4. februar 2018, ispit 10. februar 2018, popravni 17. februar 2018

Opcija II – Nastava vikendima: 3-4. februar + 10-11 februar 2018, ispit 17. februar 2018, popravni 24. februar 2018

Predloženi termini važe za oba stupnja obuke: osnovni i napredni (program obuke)

Rok za prijavu kandidata je do 26. januara 2018. godine

Cijena obuke je 400,00 KM po kandidatu za osnovnu obuku i 250,00 KM po kandidatu za naprednu obuku. U cijenu je uključen i PDV.

Predviđeni iznos uplatiti na račun Fakulteta 3389002208130126 kod Unicredit banke dd Mostar, svrha uplate „Obuka odgovornih lica u poljoapotekama“. Kopiju uplatnice dostaviti zajedno sa prijavnim obrascem na adresu fakulteta (Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, ulica Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevoili putem faksa 033 667 429 ili skeniranu verziju na e-mail adresu podrska@ppf.unsa.ba sa kopijom na n.karic@ppf.unsa.ba

Sve dodatne informacije mogu se dobiti kod rukovodioca obuke prof. dr Nedžad Karić na telefone 033 225 727, 061 899 640 ili na e-mail n.karic@ppf.unsa.ba