Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Provedena obuka za promet fitofarmaceutskih sredstava

Provedena obuka za promet fitofarmaceutskih sredstava

U toku februara i marta, u saradnji sa Poljoprivredno-prehrambenim fakultetom u Sarajevu, Agronomskim i prehrambeno-tehnološkim fakultetom u Mostaru i Šumarskim fakultetom u Sarajevu, te uz podršku Uprave Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je organizovalo i provelo osnovnu i naprednu obuku lica odgovornih za promet fitofarmaceutskim sredstvima u pravnim i fizičkim licima upisanim u Registar pravnih i fizičkih lica za promet fitofarmaceutskim sredstvima. Obuka je održana prema Programu obuke odgovornih lica za promet fitofarmaceutskih sredstava u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH“ broj 47/16).

 

Nakon provedene obuke, provjere znanja kandidata i dodijeljenih certifikata, vršitelji obuke su dostavili evidencije o položenim stručnim ispitima za odgovorna lica za promet fitofarmaceutskim sredstvima, nakon čega su podaci uvedeni u Registar. Od ukupno 213 upisanih objekata za promet fitofarmaceutskim sredstvima u Registar, u trenutku provođenja obuke, (ako se izuzmu dva pravna lica – objekta koja su u međuvremenu podnijela zahtjev za brisanje iz Registra), obuku su pohađala i uspješno završila odgovorna lica za promet fitofaramaceutskim sredstvima za ukupno 194 registrovana objekta.

Može se zaključiti da je obuka prošla veoma uspješno, odnosno da je od ukupno upisanih odgovornih lica za promet fitofarmaceutskim sredstvima u registrovanim objektima njih 92% uspješno završilo stručnu obuku.