Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Objavljen Program poticaja za poljoprivredu za 2018.g.

Objavljen Program poticaja za poljoprivredu za 2018.g.

Vlada Federacije BiH je na 140. sjednici u Sarajevu, usvojila 58.200.000,00 KM vrijedan Program poticaja za poljoprivredu, utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH Federalnom ministarstvu poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva. Od ukupnog iznosa, za poticaje biljnoj proizvodnji namijenjeno je 9.040.000,00 KM, a animalnoj 43.435.000,00 KM, dok će kamate na kredite za investicije u poljoprivredi biti regresirane sa 500.000,00 KM, koliko je planirano i za komasaciju zemljišta.
Za ruralni razvoj predviđeno je 3.580.000,00 KM, od čega za investicije u poljoprivredna gazdinstva 3.500.000,00 KM, a 80.000,00 KM za organsku proizvodnju.
Sredstva od 295.000,00 KM planirana su za model ostalih podrški, a unutar ovog iznosa je i 80.000,00 KM za sufinansiranje premije osiguranja od mogućih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji.
Korisnici su dužni sredstva koristiti u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta FBiH za 2018. godinu, Zakonom o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakonom o poljoprivredi. Kontrola potencijalnih korisnika u fazi proizvodnje na terenu, kao i tokom  prikupljanja i obrade dokumentacije, a prije dostavljanja zahtjeva Federalnom ministarstvu, nadležnost je poljoprivrednih kantonalnih inspektora i ovlaštenih službenika kantonalnih ministarstava.
Dodatna kontrola i nadzor, u fazi proizvodnje i realizacije mjera utvrđenih Programom, uključujući i kontrolu izdate dokumentacije koju dostavlja korisnik, nadležnost je Federalne poljoprivredne inspekcije i ovlaštenih službenika Federalnog ministarstva.
Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “Subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (Službene novine Federacije BiH br. 35/18) možete preuzeti ovdje