Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Obavještenje: Zabrana aktivne tvari propineb

Obavještenje: Zabrana aktivne tvari propineb

Obavještavaju se uvoznici, distributeri i korisnici sredstava za zaštitu bilja da je Izmjenama spiska aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima u Bosni i Hercegovini, preuzeta odredba Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/309 od 1. marta 2018.godine o neproduženju odobrenja aktivne tvari propineb, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Evropskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržiste sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011, čime se zabranjuje uvoz fitofarmaceutskih sredstava koja sadrže ovu aktivnu materiju (propineb), a prodaja, skladištenje i upotreba je dozvoljena do 30. juna 2019. godine.