Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

PLANOVI UPRAVLJANJA VODAMA ZA DVA VODNA PODRUČJA

Planovi upravljanja vodama za dva vodna područja

Vlada Federacije BiH donijela je danas na 144. sjednici srednjoročne planove upravljanja vodama za vodna područja rijeke Save i sliva Jadranskog mora u Federaciji BiH do 2021. godine, te će ih dostaviti Vijeću ministara BiH radi dalje procedure njihovog donošenja na nivou Bosne i Hercegovine. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva će o donošenju planova obavijestiti Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Repulike Srpske. Navedeni planovi će se uskoro objaviti na službenim web-stranicama federalnog ministarstva i agencije za dva vodna područja.

Također, agencije će o donošenju odluka upoznati nadležna kantonalna ministarstva i organe, institucije i relevantna tijela uključena u javnim konsultacijama.

Agencije za vodna područja dužne su pripremiti akcione planove za provođenje planova radi dostizanja utvrđenih ciljeva upravljanja vodama i usaglasiti ih sa svim organima i institucijama identificiranim za svaku od predviđenih mjera, a posebno u osiguranju finansijskih sredstava i dinamici realizacije.

Pored toga, Vlada FBiH danas je usvojila izvještaj Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o realizaciji Projekta zaštite kvalitete voda Globalnog fonda za okoliš (GEF). Upućen je poziv svima koji su uključeni u ovaj projekat da daju puni doprinos kako bi on bio što uspješnije realizovan.