Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Unaprjeđenje u oblasti šumskoprivrednih osnova

Unaprjeđenje u oblasti šumskoprivrednih osnova

Vlada FBiH danas je na 144. sjednici izmijenila i dopunila Odluku o izradi, sadržaju i primjeni šumskoprivrednih osnova.

Uz ostalo, dodan je novi stav po kojem se šumskoprivredna osnova dostavlja naručiocu i nadležnim organima radi usvajanja i davanja saglasnosti u štampanom i elektronskom editabilnom obliku, uključujući sve atributne podatke i georeferencirane karte, kao i da naručilac podatke iz šumskoprivredne osnove obavezno unosi u Informacioni sistem šumarstva Federacije BiH.

Novina je i da je korisnik šuma izvještaje o realizaciji šumskoprivredne osnove dužan dostavljati nadležnom kantonalnom i Federalnom ministarstvu u štampanom i elektronskom editabilnom obliku najkasnije do 30. marta tekuće za prethodnu godinu.

Unesene su izmjene i dopune u Elementima za izradu šumskoprivredne osnove. Između ostalog, određeno je da u šumske zasade spadaju šumski zasadi u pojasu šuma bukve (četinara i zasadi lišćara), bukve, jele i smrče (zasadi četinara i lišćara), borova (zasadi četinara) i šumski zasadi u pojasu šuma hrastova (zasadi četinara). Novina je i da se evidencija površina za šume i šumsko zemljište pod minama vodi za svaku gazdinsku klasu kojoj minirana površina pripada.

U prilogu ove odluke je popis kategorija šuma i gazdinskih klasa u Federaciji BiH sa šiframa koji se primjenjuje prilikom izrade šumskoprivredne osnove.

U obrazloženju ove odluke je navedeno da su u dosadašnjem radu pri izradi šumskoprivrednih osnova, korištene različite šifre u kategorizaciji šuma i gazdinskih klasa, što predstavlja problem prilikom izrade planova u šumarstvu i praćenju njihove realizacije. Iz toga je proizašla potreba za jedinstvenim šifrarnikom kako bi federalni i kantonalni subjekti nadležni za oblast šumarstva mogli planirati i pratiti realizaciju planova (šumskoprivrednih osnova) za šumskoprivredna područja, kao i za područje kantona i teritoriju Federacije BiH.

Šifrarnik kategorija šuma i gazdinskih klasa za Federaciju BiH je izrađen i primjenjuje se pri izradi šumskoprivrednih osnova.

Šumskoprivredna područja u FBiH imaju veliki broj gazdinskih klasa svih kategorija šuma i šumskih zemljišta, različito šifriranih proizvodnih tipova, a negdje i spojenih tipova (radi malih površina) koji se bitno razlikuju po ekološkom kriterijumu, kao i kriterijumu proizvodnosti, te će usaglašavanje postojećih proizvodnih tipova s novoformiranim šifrarnikom imati u nekim slučajevima aproksimativan karakter.

Svrha izmjena i dopuna ove odluke je da na području Federacije BiH bude unificiran šifrarnik klasifikacijskih jedinica i da kod izrade šumskoprivrednih osnova za pojedina područja bude izbjegnuto proizvoljno šifriranje istih kategorija šuma.