Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Stručnjaci Veterinarskog fakulteta Sarajevo u EU projektu unapređenja inspekcije mesa

Uloga sistema sigurnosti mesa je obezbijediti sigurno, odnosno zdravstveno ispravno meso za ljudsku potrošnju. Brojne kontrolne mjere i postupci se primjenjuju duž cijelog lanca ishrane u cilju proizvodnje sigurnog mesa, a jedna od njih je inspekcija mesa koja predstavlja nadzor životinja i mesa uglavnom od strane službenih veterinara. Usprkos tome, povremeno se u EU dešavaju skandali vezani za meso. Štaviše, uzročnici bolesti ljudi, kao što su Salmonella ili Campylobacter, ne mogu nužno biti otkriveni prilikom inspekcije mesa. Kao posljedica toga, meso ili mesni proizvodi mogu biti prodani ili konzumirani prije nego se identificira izvor njihove kontaminacije. Stoga, važeći kriteriji inspekcije mesa se revidiraju u svjetlu naučnih saznanja o hrani.

Nova  EU  COST  akcija  „Inspekcija  mesa  zasnovana  na  riziku  i  integrirano  osiguranje sigurnosti mesa“ okupila je više od 150 stručnjaka iz ove oblasti, uključujući i one van EU, posvećenih nastojanju da se unaprijedi inspekcija mesa tokom slijedeće četiri godine trajanja akcije. U cilju toga, stručnjaci iz oblasti sigurnosti hrane analiziraju način na koji bi inspekcija mesa mogla biti učinkovitija i isplativija za nadležne vladine institucije i industriju, ali također i za dobrobit potrošača. To bi se moglo postići kroz razvoj sistema osiguranja sigurnosti mesa. Ova EU COST akcija je u skladu s prijedlogom Evropske agencije za sigurnost hrane-EFSA da se radi na uspostavi savremenog sistema osiguranja sigurnosti mesa, zasnovanog na procjeni rizika, u kome se kontrolne mjere primjenjuju u onim tačkama lanca proizvodnje mesa gdje postoji izražena isplativost u reduciranju zdravstvenih rizika povezanih s mesom.

Inicijativa za pokretanje EU COST akcije u inspekciji mesa došla je od dr. Bojana Blagojevića, evropskog specijaliste veterinarskog javnog zdravstva i vanrednog profesora Univerziteta u Novom Sadu (Srbija), koji predsjedava ovom akcijom: “Da bi se riješili problemi zdravstvenih opasnosti porijeklom iz mesa, inspekcija mesa mora biti revidirana u smislu njenog zasnivanja na procjeni rizika, te da kao takva bude dio modernog, uzdužno  integriranog  sistema  koji  obuhvata  prevenciju  i  kontrolu  duž  cijelog  lanca proizvodnje mesa s glavnim fokusom na farme i klaonice.”

Podpredsjednica akcije je dr Lis Alban, docentica Univerziteta u Kopenhagenu i odgovorni naučnik Danskog vijeća za poljoprivredu i hranu (eng. Danish Agriculture & Food Council).  Menadžer naučne komunikacije EU COST akcije je dr Boris Antunović, profesor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Hrvatska).

Zbog globalnog povećanja međunarodne trgovine mesom, EU COST akcija RIBMINS je već privukla interes stručnjaka izvan EU. Dr. Mick Bosilevac, istraživač mikrobiolog u Američkom centru za istraživanje životinja za proizvodnju mesa (eng. U.S. Meat Animal Research Center) u Kansasu (SAD) vidi EU COST akciju u inspekciji mesa kao odličnu priliku za stručnjake iz oblasti sigurnosti hrane i sigurnosti mesa: “Odgovor javnosti na izbijanje neke bolesti ili povlačenje robe s tržišta vezane za govedinu ne uključuje izbjegavanje kupovine mesa samo od involviranog proizvođača ili trgovca, već kao posljedicu uglavnom dobijemo generalno izbjegavanje kupovine svih proizvoda od goveđeg mesa. Što više uspijemo u nastojanju da svaki sektor prehrambene industrije polazi s ovog aspekta, to se adekvatna rješenja mogu brže identificirati i primijeniti.”

Nova EU legislativa o službenim kontrolama, koja je na snazi od 14. decembra 2019. godine, će, između ostalog, osigurati primjenu odredbi zakona o hrani i pravilnika o zdravlju i dobrobiti životinja, te konačno, revidiranih procedura inspekcije mesa. COST akcija RIBMINS će biti realizirana upravo u vrijeme prilagođavanja nacionalnih sistema kontrole novoj EU legislativi. U cilju bolje koordinacije aktivnosti na nacionalnim nivoima uspostavljene su RIBMINS nacionalne kontakt tačke za svaku zemlju. Za Bosnu i Hercegovinu, ulogu nacionalne kontakt tačke ima prof. dr. Davor Alagić sa Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.