Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

U budućnosti smanjenje poplavnog rizika uz Vrbas, Unu i Sanu

U okviru projekta Integrisanje klimatskih promjena u slivu rijeke Vrbas, koji u saradnji sa institucijama nadležnim za upravljanje vodama u Bosni i Hercegovini, realizuje UNDP sredstvima Globalnog fonda za okoliš (GEF), predstavljen  je sistem prognoziranja i upozoravanja na pojavu poplava u slivu rijeke Save za Vrbas, Unu i Sanu. Tom prilikom je potpisan i protokol između Agencije za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH, Vode Srpske iz RS-a te entitetskih hidrometeoroloških zavoda, kojim je definisan postupak nadležnih  institucija u procesu obavještavanja o prognoziranim poplavama, kako bi se osiguralo da informacija o nadolazećoj poplavi blagovremeno stigne do potencijalno ugroženih područja.

Ovim protokolom su obuhvaćene sve nadležne institucije iz Federacije BiH koje učestvuju u provođenju mjera iz Federalnog operativnog plana odbrane od poplave i leda („Službene novine Federacije BiH“, broj 97/15), koji u skladu sa Zakonom o vodama donosi federalni ministar poljoprivrede i šumarstva.

U toku je izrada sličnih alata za rijeku Bosnu, Savu, Drinu a cilj njihovog uspostavljanja  je unaprijeđenje sistema zaštite od poplava i smanjenje uticaja poplavnog rizika na poplavnim područjima  u Bosni i Hercegovini.