Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora AVP Jadransko more

Agencija za vodno područje Jadranskog mora raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora “Agencije za vodno područje Jadranskog mora” Mostar.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, odnosno od 14.02.2020. godine.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju navedenih uvjeta dostaviti na adresu:
“Agencija za vodno područje Jadranskog mora” Mostar
Ul. Ante Starčevića bb, 88000 Mostar
sa naznakom:
“Za Natječajno povjerenstvo za izbor i imenovanje direktora –
ne otvarati”