Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora AVP Sava

Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora “Agencije za vodno područje rijeke Save” Sarajevo.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH” kao i dnevnim listovima “Oslobođenje” i “Dnevni list”. Rok za podnošenje prijava se računa od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju navedenih uslova dostaviti na adresu: “Agencija za vodno područje rijeke Save” Sarajevo ul. Hamdije Čemerlića broj 39a, sa naznakom: “za Konkursnu komisiju za izbor i imenovanje direktora – ne otvarati”.