Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Obuka odgovornih lica za promet fitofarmaceutskih sredstava u BiH

Na osnovu člana 5. stav 3. i člana 6. stav 5. Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH br. 49/04), člana 17. stav 5. Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati pravna i fizička lica za promet fitofarmaceutskim sredstvima (Službeni glasnik BiH br. 51/11 i 79/13) i rješenja Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva br. 03-2-24/2-1634-10/18, kojim se Poljoprivredno-prehrambeni fakultet ovlašćuje da provede obuku odgovornih lica za promet fitofarmaceutskih sredstava na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, pozivamo pravna i fizička lica da se prijave na predmetnu obuku predviđenim obrascem i u predviđenom terminu.

Obuka će biti organizovana u prostorijama Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu, Ulica Zmaja od Bosne 8 (Kampus Univerziteta – preko puta autobuske stanice, i u prostorijama oglednog poligona Butmir, ulica Butmirska cesta 97, u terminu od 15-18. oktobra 2020. godine. Ispit je planiran 24. oktobra 2020. godine, a popravni 31. oktobra 2020. godine.

Ukoliko dođe do pogoršanja epidemiološke situacije, uzrokovane korona virusom, kandidati će biti blagovremeno informisani o načinu provođenja obuke i ispita. Predloženi termin važi za oba stupnja obuke: osnovni i napredni (Program obuke). Rok za prijavu kandidata je do 9. oktobra 2020. godine. Cijena obuke je 400,00 KM po kandidatu za osnovnu obuku i 250,00 KM po kandidatu za naprednu obuku. U cijenu je uključen i PDV.

Predviđeni iznos uplatiti na:

Svrha uplate: Obuka odgovornih lica u poljoapotekama

Primalac: Depozitni račun kantona Sarajevo

Broj računa: 1411965320008475

Broj poreznog obveznika: JMB uplatioca

Vrsta prihoda: 722631

Općina: 079

Budžetska organizacija: 2104020

Poziv na broj: 0000000033

Kopiju uplatnice i prijavni obrazac dostaviti poštom na adresu fakulteta (Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Ulica Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo), putem faksa 033 667 429 ili skeniranu verziju na e-mail adresu podrska@ppf.unsa.ba sa kopijom na n.karic@ppf.unsa.ba. Sve dodatne informacije mogu se dobiti kod rukovodioca obuke prof. dr Nedžad Karić na telefone 033 225 727, 061 899 640 ili na e-mail n.karic@ppf.unsa.ba.