Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Održana obuka službenih veterinara u 2020. godini

Zbog epidemiološke situacije izazvane koronavirusom, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je po prvi put u online formatu, datuma 22. i 23. decembra 2020. godine, uspješno realiziralo obuku službenih veterinara za 2020. godinu. Na obuci je prisustvovalo više od 300 učesnika a održano je šest predavanja na teme relevantne za sektor veterinarstva.

Prof. dr. Nihad Fejzić je govorio na temu Veterinarstva 21. vijeka – Izazovi i prilike za Bosnu I Hercegovinu. Predavanje o načinu obavljanja veterinarskog pregleda na farmama na kojima se drže životinje čiji proizvodi ulaze u lanac ishrane ljudi (goveda, ovce, koze, perad i dr.), održao je federalni veterinarski inspektor dr. vet. med Mirza Džafo. Doc. dr. Kenan Čaklovica prezentirao je način obavljanja veterinarsko-zdravstvenog pregled divljači nakon odstrela. O nadzoru nad provođenjem veterinarsko-zdravstvenih pregleda u objektima za unutrašnji promet proizvoda životinjskog porijekla, govorio je glavni federalni veterinarski inspektor dr. vet. med Nermin Smajlović.  Prezentaciju o nadzoru nad primjenom propisa iz oblasti zdravstvene zaštite pčela, sa posebnim naglaskom na tzv. proljetni pregled pčelinjaka, načini uzorkovanja materijala za laboratorijske pretrage, primjena novih metoda za ispitivanje na bolesti pčela i dr. održala je prof. dr. Behija Dukić. Prof. dr. Emina Rešidbegović izlagala je na temu Salmoneloze peradi: Mjere za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprječavanje širenja, suzbijanje i iskorjenjivanje infekcija peradi relevantnim serotipovima salmonela od interesa za javno zdravlje koje se provodi se u skladu sa Odlukom o usvajanju programa kontrole salmoneloze kod peradi vrste Gallus gallus u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 30/18 i 42/19) i drugim propisima kojima je regulisana ova oblast sa posebnim naglaskom na vakcinaciju protiv salmoneloze koja je je obavezna kod svih rasplodnih jata i svih nesilica tokom uzgojnog ciklusa inaktiviranom vakcinom ili živom vakcinom za koju je proizvođač osigurao prikladan metod za bakteriološko razlikovanje vakcinalnog od divljeg soja.