Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Lista fitofarmaceutskih sredstava kojima je odobren unutrašnji promet u Federaciji Bosne i Hercegovine

Obavještavaju se uvoznici, distributeri i korisnici fitofarmaceutskih sredstava (FFS) da je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva uspostavilo Listu FFS koja imaju odobren unutrašnji promet u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Lista FFS sadrži podatke o broju pod kojim je FFS upisano na Listu/odobren unutrašnji promet, trgovačkom nazivu FFS, vlasniku registracije, distributeru, datumu upisa, roku važenja, namjeni FFS, formulaciji FFS, aktivnoj materiji, koncentraciji aktivne materije, etiketu, podatke o izmjenama/dopunama odobrenja za unutrašnji promet FFS, ukidanju odobrenja za unutrašnji promet FFS sa određenim rokom za prodaju/primjenu FFS.

Lista FFS je uspostavljena u skladu sa Uredbom o postupku izdavanja saglasnosti za uvoz i odobrenja za unutrašnji promet fitofarmaceutskih sredstava (“Službene novine Federacije BiH”, broj 41/22) i objavljena je na web stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i sumarstva (Propisi-Poljoprivreda-Vodiči, spiskovi,registri).

Lista FFS će biti ažurirana sa svakim novim odobrenjem unutrašnjeg prometa FFS.