Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Federalni operativni plan odbrane od poplava

Federalni operativni plan odbrane od poplava

Na osnovu člana 92. stav 4. Zakona o vodama (“Službene novine Federacije BiH”, broj 70/06) i odredbi člana 41. stav 2. Uredbe o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda (“Službene novine Federacije BiH”, broj 26/09), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donio je 2015.g. Federalni operativni plan odbrane od poplava, kojim su utvrđene mjere aktivne odbrane od poplava i leda, u vrijeme neposredne opasnosti od pojave velikih poplavnih voda, u vrijeme trajanja poplava i otklanjanja posljedica poplava. Navedenim planom također su utvrđeni nositelji i organizatori odbrane od poplava, rukovodioci obrane od poplava, podaci o pravnim i fizičkim licima zaduženim za provođenje aktivne obrane od poplava te mjere i aktivnosti koje se moraju poduzeti u vrijeme trajanja poplava. Napominjemo da su sastavni dio ovog Plana tehnički prilozi koji sadrže podatke o vodomjernim stanicama, vrstama i količinama obrambene opreme, vodozaštitnim objektima, popis naselja podložnim poplavama i sl. Navedeni tehnički prilozi mogu se preuzeti na web stranicama Agencije za vodno područje rijeke Save i Agencije za vodno područje Jadranskog mora

Informacije o stanju vodostaja na vodovodnim područjima rijeke Save i Jadranskog mora možete pratiti na web stranicama gore navedenih agencija za vodna područja.