Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Predstavnici sektora voda o planovima upravljanja vodama

Predstavnici sektora voda o planovima upravljanja vodama

Danas je u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva održan sastanak sa predstavnicima Agencije za vodno područje rijeke Save i Agencije za vodno područje Jadranskog mora uz učešće federalnih vodoprivrednih inspektora te predstavnika Ministarstva.

Na sastanku se između ostalog razmatrala aktuelna problematika u sektoru voda, s posebnim osvrtom na realizaciju odluka Vlade Federacije BiH o usvajanju planova upravljanja vodama na dva vodna područja u Federaciji BiH, kao i problemima incidentnih zagađenja koja su se desila na rijeci Spreči u proteklom periodu (SODA SO i GIKL).  

Naime,  u skladu sa Zakonom o vodama, planovi upravljanja vodama za ova dva vodna područja –  rijeke Save i sliva Jadranskog mora, pripremaju se u cilju provođenja Strategije upravljanja vodama FBiH (2010.−2022.). Ovi planovi služe kao osnova u procesu donošenja odluka o načinu korištenja, zaštiti i smanjenju zagađenja vodnih resursa unutar određenog vodnog područja te s ciljem dostizanja ciljeva zaštite okoliša, definiranih u Okvirnoj direktivi o vodama Evropske unije te postizanja dobrog statusa voda na površinskim i podzemnim vodnim tijelima.

Predstavnici ministarstva, predvođeni pomoćnicom ministra Hazimom Hadžović i savjetnikom ministra Fuadom Mujagićem, predstavili su također aktivnosti na izmjenama i dopunama Pravilnika o obračunavanju i plaćanju vodnih naknada te istakli glavne smjernice i predložene izmjene u cilju pojednostavljenja propisa.

O konceptu dokumenta za angažiranje tehničke pomoći SIDA-e u cilju izrade entitetskih i BiH strategije zaštite okoliša u periodu od 2018.-2021. također je bilo riječi na sastanku, gdje se istaklo da investicije u sektoru voda zauzimaju značajno mjesto i u Strategiji aproksimacije propisa u sektoru okoliša koja je usvojena prošle godine i predstavlja preduvjet za korištenje sredstava iz IPA II EU za zaštitu okoliša.