Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Pokretanje Projekta jačanja otpornosti i konkurentnosti poljoprivrede

Radi povećanja otpornosti i konkurentnosti poljoprivrednog sektora u Bosni i Hercegovini s ciljem približavanja najboljim EU praksama, prilagođavanja na klimatske promjene, ali i ublažavanja posljedica pandemije COVID-19, u saradnji sa nadležnim organima vlasti, Svjetska banka radi na pripremama za pokretanje Projekta jačanja otpornosti i konkurentnosti poljoprivrede u BiH. Kreditno zaduženje Bosne i Hercegovine za realizaciju ovog projekta iznosi 73 milijuna USD,  a navedeni iznos dijeli se na dva jednaka dijela za entitet Federacije BiH i entitet Republika Srpska.

Projekt se nalazi u Programu javnih investicija Federacije BiH 2021.-2023. godina u statusu “Kandidirani projekt za koji Vlada Federacije BiH planira pokrenuti postupak osiguranja kreditnih sredstava”.

Predloženi projekt u skladu je sa Okvirom Svjetske banke za partnerstvo sa BiH (CPF) 2016.-2020. i odgovara na njegov cilj: Poboljšanje učinkovitosti javnih usluga, rast privatnog sektora, sprečavanje degradacije prirodnih resursa i jačanje otpornosti na prirodne šokove. Projekt se također uklapa u dokument Grupe Svjetske banke pod nazivom: “Spašavanje života, povećanje učinka i vraćanje na pravi put” iz 2020. godine kao odgovor na krizu COVID-19. Projekt bi podržao dva od četiri glavna područja podrške iz navedenog dokumenta Grupe Svjetske banke, uključujući ekonomski odgovor za uštedu sredstava za život, očuvanje radnih mjesta i osiguravanje održivijeg poslovnog rasta, te usmjerenu podršku jačanju politika, institucija i ulaganja za otporan i održiv oporavak.

Razvojni cilj predloženog projekta je jačati otpornost i povećati konkurentnost u pravcu pristupanja tržištu EU zemalja, a biti će mjeren sljedećim indikatorima:

 • Broj poljoprivrednih gospodarstva koja su usvojila napredniju poljoprivrednu tehnologiju i unaprijedila svoju produktivnost,
 • Broj poduzeća iz poljoprivredno-prehrambenog sektora koja su povećala vrijednost svoje prodaje,
 • Površina područja pod novim ili nadograđenim sustavima za navodnjavanje,
 • Broj krajnjih korisnika koji su usvojili standarde sigurnosti i kvaliteta hrane i broj javnih institucija koje ih implementiraju,
 • Broj korisnika obučenih za pametne klimatske proizvodne prakse i tehnologije.

Predloženi projekt će se sastojati od tri projektne komponente dok se četvrta komponenta odnosi na upravljanje projektom.

Komponenta 1. Unapređenje otpornosti i sljedivosti javne potpore – treba poboljšati učinkovitost upravljanja proračunskim sredstvima namijenjenih poljoprivredi i programiranje politika radi usklađivanja sa EU preporukama, jačati savjetodavne usluge, unaprijediti širenje znanja i novih tehnologija te omogućiti prilagodbu poljoprivrede na klimatske promjene.

Komponenta 2. Unapređenje poljoprivredne produktivnosti, prilagodbe na klimatske promjene i poboljšanje veza sa tržištem – treba podržati privatni sektor u pravcu dodatnog razvoja lanaca vrijednosti, unaprijediti produktivnost poljoprivrednih gospodarstava, olakšati transfer naprednih tehnologija u poljoprivredni sektor, unaprijediti upravljanje vodom uključujući i izgradnju sustava za navodnjavanje.

Komponenta 3. Unapređenje sustava kvalitete i sigurnosti hrane –  usmjerena je na nadogradnju i modernizaciju institucija važnih za kvalitetu i sigurnost hrane, poboljšanje zaštite zdravlja lokalnih potrošača i dostupnost kvalitetnijih proizvoda na tržištu, te uvođenje domaćih i međunarodnih standarda kvaliteta na poljoprivrednim gospodarstvima, prerađivačkim kapacitetima i u trgovačkim lancima.

U cilju pripreme ovog značajnog projekta, usaglašene su finalne verzije dokumenata koje se odnose na projekat na području Federacije BiH:

 1. Plan uključivanja zainteresiranih strana (SEP)
 2. Plan okolišnih i društvenih obaveza (PODO)
 3. Okvir za okolišno i društveno upravljanje (ESMF)
 4. Okvir politike preseljenja (RPF)
 5. Procedure za upravljanje radnom snagom (LMP)
 6. Plan upravljanja okolišem i društvom (POUD) za sistem navodnjavanja u podprojektnim područjima Klokot – Papari i Bakšaiš u gradu Bihaću (finalni)
 7. Plan upravljanja okolišem i društvom (POUD) za sistem navodnjavanja u podprojektnim područjima Šehovci i Trnova u općini Sanski Most (finalni)
 8. Plan upravljanja okolišem i društvom (POUD) za sistem navodnjavanja u podprojektnim područjima Lupoglav i Bistrica polje u općini Žepče (finalni)
 9. Plan upravljanja okolišem i društvom (POUD) za sistem navodnjavanja u pod-projektnom području Živinice (finalni).

Naredi koraci u pripremi projekta su pregovori između nadležnih organa vlasti BiH i Svjetske banke koji se uskoro očekuju, nakon čega će uslijediti proces ratifikacije u organima zakonodavne vlasti BiH.