Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Javni konkurs za utvrđivanje prijedloga kandidata za članove Nadzornog odbora u privrednom društvu „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša – pet članova

Na osnovu čl. 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 12/03, 34/03 i 65/13), u postupku imenovanja na pozicije u organima privrednih društava u kojima federalni organi vlasti imaju pravni interes i u kojima prema važećim zakonima, pravima i propisima imaju pravo da vrše izbor i nominiranja kandidata za imenovanje članova nadzornih odbora, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje

 

 

JAVNI KONKURS

ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ČLANOVE NADZORNOG ODBORA U PRIVREDNOM DRUŠTVU „AGROKOMERC“ D.D. VELIKA KLADUŠA – pet članova

 

 

 1. Predmet javnog konkursa

 

Objavljuje se Javni konkurs za utvrđivanje prijedloga kandidata za članove Nadzornog odbora u privrednom društvu „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša – pet članova.

 

 1. Opis pozicije

 

Član Nadzornog odbora privrednog društva „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša ima odgovornost, ovlaštenje i dužnost da postupa u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“ br: 81/15), drugim propisima, Statutom Društva i poslovnom etikom.

 

 1. Uslovi pozicije

 

Kandidat za poziciju iz tačke 2. mora  ispunjavati slijedeće kriterije:

 

a. Opći kriteriji:

 • da je stariji od 18 godina;
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države iii entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;
 • da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine

 

b. Posebni kriteriji:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • da posjeduje univerzitetsku diplomu (VII stepen), odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa koje se vrednuje 240 ECTS bodova, ili drugog, ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja i odgovarajuće višegodišnje iskustvo i znanje iz okvira djelatnosti Društva i da je upućen u sadržaj i način rada organa upravljanja privrednih društava;
 • da nije osuđivan za krivično djelo i za prekršaj nespojiv sa dužnošću u nadzornom odboru, pet godina od dana pravomoćnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne;
 • da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti nadzornog odbora;
 • da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine;
 • da nije izabrani dužnosnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 70/08);
 • da nije lice koje isključuju odredbe Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH “, br. 81/15 i 75/21);
 • da nije direktor ili član uprave društva;
 • da nije lice koje isključuju odredbe Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17);
 • da nema privatni/finansijski interes u privrednom društvu u čiji se nadzorni odbor kandiduje;
 • da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova u Nadzornom odboru za koji se kandiduje;
 • da posjeduje certifikat o završenom usavršavanju u skladu sa Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala („Službene novine Federacije BiH”, br. 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 48/15, 60/16, 88/17 i 19/22). Ukoliko kandidat ne posjeduje certifikat, dužan je dostaviti izjavu, ovjerenu kod nadležnog organa, kojom se obavezuje da će u roku od šest mjeseci proći stručno usavršavanje i steći certifikat o završenom usavršavanju, odnosno dostaviti važeće uvjerenje o svom statusu kao kandidatu u postupku usavršavanja iz člana 7a. Uredbe.

 

c. Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva svih kandidata uzeće se u obzir i sljedeće:

 • sposobnost prepoznavanja, zastupanja i zaštite interesa privrednog društva uvažavanja interesa drugih zainteresovanih sudionika;
 • sposobnost da stručno, odgovorno i profesionalno, sa pažnjom dobrog i savjesnog privrednika, obavlja upražnjenu poziciju u interesu vlasnika i Društva;
 • izražena inicijativa, nezavisnost u radu u donošenju odluka;
 • komunikacijske i organizacijske sposobnosti;
 • znanja i sposobnosti razumijevanja poslovnih izvještaja, poznavanje privrednog prava i ukupnog zakonodavstva u području djelovanja nadzornih odbora, korporativnog upravljanja i strategije poslovne etike;
 • sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu;
 • rezultati rada ostvareni tokom karijere.

 

 1. Period imenovanja

 

Članovi Nadzornog odbora imenuju se na period od četiri godine.

 

 1. Potrebni dokumenti

 

Prijava kandidata na Javni konkurs treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon.

 

Uz prijavu kandidat je dužan dostaviti:

 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
 • ovjerenu kopija lične karte (CIPS);
 • ovjerenu kopiju diplome o stručnoj spremi;
 • dokaz o radnom iskustvu u okviru visoke stručne spreme;
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od tri mjeseca na dan podnošenja prijave) – izdato od nadležne policijske uprave;
 • uvjerenje o nekažnjavanju za privredni prijestup (ne starije od tri mjeseca na dan podnošenja prijave) – izdato od nadležnog općinskog suda za prekršaje;
 • uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca na dan podnošenja prijave) – izdato od nadležnog općinskog ili kantonalnog suda.
 • izjavu podnosioca zahtjeva ovjerenu u općinskom organu ili kod notara o ispunjavanju općih kriterija iz tačke 3., alineje 6 do 16;
 • da posjeduje certifikat o završenom usavršavanju u skladu sa Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala (“Službene novine Federacije BiH”, br.71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 48/15, 60/16, 88/17 i 19/22). Ukoliko kandidat ne posjeduje certifikat, dužan je dostaviti izjavu, ovjerenu kod nadležnog organa, kojom se obavezuje da će u roku od šest mjeseci proći stručno usavršavanje i steći certifikat o završenom usavršavanju, odnosno dostaviti važeće uvjerenje o svom statusu kao kandidatu u postupku usavršavanja iz člana 7a ove Uredbe.

 

 

Kandidati su dužni sve potrebne dokumente dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji. Dokumenti će biti vraćeni kandidatima samo na njihov zahtjev.

 

 1. Ostale napomene

 

Kandidati sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od petnaest (15) dana od isteka roka za podnošenje prijava smatrat će se da nisu ušli u uži izbor i njihove prijave neće biti uzete u razmatranje u daljem procesu kandidovanja.

Svi kandidati koji su ušli u uži izbor biti će pozvani na intervju.

Prije intervjua kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja.

Prijave kandidata koji su na funkciji u političkoj stranci će se odbaciti u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima.

Sve informacije u toku postupka kandidovanja su transparentne, osim ako informacije o podnosiocima prijava nisu povjerljive u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“, broj 32/01).

Kandidati koje nakon intervjua preporuči Komisija za izbor, smatrat će se da su najuspješnije prošli otvorenu konkurenciju.

Bilo koji kandidat ili bilo koja druga osoba slobodna je podnijeti prigovor na konačno imenovanje, ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu poštovani principi utvrđeni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.

Prigovor na konačno imenovanje članova nadzornog odbora podnosi se u skladu sa odredbama Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.

Ovaj konkurs se objavljuje u dnevnim novinama „Dnevni avaz“, „Večernji list“ i „Službenim novinama Federacije BiH“. Konkurs ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.

Prijavu sa svim traženim dokumentima treba dostaviti lično ili poštom preporučeno na adresu:

 

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Hamdije Čemerlića br.2, Sarajevo

 

sa naznakom na koverti „Prijava na Javni konkurs za utvrđivanje prijedloga kandidata za Nadzorni odbor u privrednom društvu „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša – NE OTVARATI“

 

Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.