Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Šumarski program

Šumarski program FBiH

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je u okviru svojih nadležnosti, a sa sa ciljem prilagođavnja resornih politika Federacije BiH sa relevantnim politikama Europske Unije, pokrenulo proces izrade Šumarskog programa Federacije BiH.

Šumarski program Federacije BiH će, poštivajući međunarodne dogovore i obveze, definirati opću politiku šumarstva i politiku gospodarenja s divljači na području Federacije BiH, orijentiranu u pravcu očuvanja i trajnosti gospodarenja šumama, uključujući održavanje i unapređivanje biodiverziteta u šumama i na šumskom zemljištu.

Cilj je definirati šumarsku politiku i stretegiju šumarstva u Federaciji BiH.

Šumarski program Federacije BiH sastoji se iz dva dijela:
– Opći dio, u kojem su određeni glavni ciljevi, principi i generalne smjernice za trajno gospodarenje šumama u Federaciji BiH temeljem aktualnoga statusa šuma, uvažavajući međunarodno dogovorene smjernice za trajno gospodarenje šumama;
– Izvedbeni dio, u kojem će biti postavljeni i razrađeni ciljevi i definirani načini realiziranja.

Vlada FBiH je Opći dio šumarskog programa FBiH prihvatila na 111. sjednici 12.07.2017. i uputila Parlamentu FBiH na usvajanje.

Šumarski program Federacije Bosne i Hercegovine - Opći dio

Preuzmi

"Institucionalni okvir šumarskog sektora u FBiH"

Preuzmi

"Integralni informacijski sustav u šumarstvu FBiH"

Preuzmi

"Očuvanje stabilnosti i unapređenje šumskih ekosustava"

Preuzmi

"Minirane šume i šumsko zemljište"

Preuzmi

"Program integralne zaštite šuma"

Preuzmi

"Tehnologije u šumarstvu, standardi šumskih drvnih sortimenata i šumska biomasa"

Preuzmi

"Gospodarenje kršem"

Preuzmi

"Vrijednost šuma i šumskoga zemljišta"

Preuzmi

"Planiranje, ekonomika i marketing šumarskog poslovanja"

Preuzmi

"Financiranje multifunkcionalnog šumarstva"

Preuzmi

"Socijalni aspekt gospodarenja šumskim resursima"

Preuzmi

"Šumska transportna infrastruktura"

Preuzmi

"Odnosi šumarstva i drvoprerađivačke industrije"

Preuzmi

"Uloga šumskih resursa u turizmu i rekreaciji"

Preuzmi

"Razvoj lovstva"

Preuzmi

"Ostali proizvodi šuma i šumskog zemljišta"

Preuzmi

"Diverzitet šumskih ekosistema i zaštićena područja"

Preuzmi

"Usklađivanje gospodarenja šumama i vodama u FBiH"

Preuzmi

"Prostorno planiranje"

Preuzmi

"Šuma i klimatske promjene"

Preuzmi

"Obrazovanje, istraživanje i razvoj u šumarstvu"

Preuzmi

"Odnosi s javnošću i transparentnost u šumarskom sektoru"

Preuzmi